Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

5497 30ae 500
Reposted fromPitch Pitch viawarkocz warkocz

July 05 2017

5857 bc91 500
Reposted fromkulamin kulamin viathedeepbluesea thedeepbluesea

June 30 2017

3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaslowostwor slowostwor

June 28 2017

5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
5857 bc91 500
Reposted fromkulamin kulamin viaPicki91 Picki91
grawklasy
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno

June 23 2017

grawklasy
grawklasy
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasziiiz sziiiz
grawklasy
9092 22a6
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaddrag ddrag

June 20 2017

grawklasy
1265 0674
Reposted fromtwice twice viakubaf kubaf
7653 61bf
Reposted fromclocktown clocktown vialeniwabula leniwabula
1394 0b15
Reposted fromtwice twice vialeniwabula leniwabula

June 19 2017

grawklasy
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
grawklasy
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viacoffeebitch coffeebitch
4761 6af7
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
grawklasy
4082 c5d7 500

June 18 2017

grawklasy
4758 8fb3
Reposted fromretaliate retaliate viasilence89 silence89
grawklasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl