Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2018

grawklasy
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya vialeniwabula leniwabula
grawklasy

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"

October 07 2018

grawklasy
8290 d176 500
Lolita by Bartosz Kosowski
Reposted fromuhuh uhuh viadojenka dojenka
grawklasy
7197 8156 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastraycat straycat
grawklasy
7364 e242 500
Reposted fromthetemple thetemple viastraycat straycat
grawklasy
"Bez doświad­cze­nia, bez praw­dzi­wego za­pału, bez nicze­go: człowiek jest rzeczy­wiście bydlęciem, które się może przyz­wyczaić na­wet do te­go, że nie może się przyz­wyczaić."
Julio Cortazar "Gra w klasy"
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viamhsa mhsa
grawklasy
"Jak się budzisz z resztka­mi ra­ju, o którym śniłeś, a później ni­by włosy to­piel­ca spa­dają na ciebie uczu­cia mdłości, lęku, kruchości, fałszu, a prze­de wszys­tkim niepot­rzeb­ności te­go wszys­tkiego, za­padasz się w głąb siebie i myjąc zęby sta­jesz się praw­dzi­wym umy­wal­nianym nur­kiem [...]."
Julio Cortazar "Gra w klasy"
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viamhsa mhsa
grawklasy
"[...] dlacze­go to wszys­tko? Skąd to można wie­dzieć! Mam wrażenie, że ani ty, ani ja nie by­liśmy spec­jalnie win­ni. Nie jes­teśmy do­rośli, [...]. To jest cno­ta, za którą dro­go się płaci. Jak dzieci skończą za­bawę, zaw­sze drą się za włosy."
Julio Cortazar "Gra w klasy"
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viamhsa mhsa

October 01 2018

September 29 2018

2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet
3265 4378 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Reposted fromMistress92 Mistress92 viaunique unique
grawklasy
9868 588a 500
grawklasy
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viacomatosegirl comatosegirl

September 24 2018

grawklasy
7631 bc1b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialeniwabula leniwabula

September 23 2018

grawklasy

September 20 2018

grawklasy
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie viamoppie moppie
grawklasy
2993 251e

September 16 2018

grawklasy
0591 8340

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viatalula talula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl