Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

grawklasy
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacholera cholera
grawklasy
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viazorax zorax
grawklasy
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann vialaverevind laverevind
grawklasy
4129 2a58 500
grawklasy


The Unburnt
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viazapachsiana zapachsiana
grawklasy
9156 ad2a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

May 16 2019

1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viafabulous-lazy fabulous-lazy
grawklasy
8030 6b4d
Reposted from654675674 654675674 viaMountainGirl MountainGirl
grawklasy
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagreywolf greywolf
grawklasy
7135 ccfe 500
Reposted fromsavatage savatage viagazda gazda
grawklasy
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparampam parampam

May 12 2019

grawklasy
Reposted frompffft pffft viacarmenluna carmenluna
grawklasy
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaunique unique
grawklasy
9829 da54 500

May 09 2019

grawklasy
1381 faf5 500
Tomasz Różycki
Reposted fromhormeza hormeza viacholera cholera

May 07 2019

grawklasy
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
grawklasy
0613 b1e5 500
Reposted fromsoftboi softboi viacotarsky cotarsky
grawklasy
grawklasy
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl